Helly hansen regntøj dame college

Østre Landsret Afgørelser

Sunday, 04-Oct-20 11:04:04 UTC
  1. Digital fotoramme bedst i test 2017 list
  2. Fætter br aalborg løven
  3. Østre Landsret underkender generelle administrationsgebyrer på affaldsområdet — Jurainfo.dk
  4. Østre Landsret - Wikipedia, den frie encyklopædi

Det må forventes, at kommunen – med støtte fra Energistyrelsen og evt. KL – vil søge at få Procesbevillingsnævnets tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret. Læs flere nyheder her Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her Artiklen er forfattet af: Jacob Brandt Advokat & Partner Kontakt

Digital fotoramme bedst i test 2017 list

Landsretten bemærkede endvidere, at opkrævningen i hvert fald uden samtidig opkrævning af gebyr for en eller flere af de affaldsordninger, der er nævnt i miljøbeskyttelseslovens § 45, stk. 2, eller anden lovgivning var uhjemlet. Landsretten tog herefter appellantens påstand til følge og dømte indstævnte til at tilbagebetale gebyret på 937, 50 kr. Bech-Bruuns kommentar til dommen Dommen er bemærkelsesværdig, da Østre Landsret ved dommen tilsidesætter grundlaget for de generelle administrationsgebyrer, der er opkrævet hos virksomheder, der ikke i opkrævningsåret deltog i en kommunal affaldsordning. Da den hidtil gældende retsopfattelse, som i adskillige omgange var godkendt hos såvel de kommunale tilsynsmyndigheder som byretterne, herved er underkendt, bør hver enkelt kommune som udgangspunkt overveje, om der er opkrævet ulovlige gebyrer, og om der er pligt til tilbagebetaling. Hertil kommer, at kommunerne fremadrettet skal være opmærksomme på, at de affaldsgebyrer, de indkræver, vedrører affaldsordninger, der er fastsat med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 45, stk. Bemyndigelsesbestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 4, er ifølge landsretten begrænset til ordninger, og det er i lyset af det skærpede hjemmelskrav, der gælder inden for forvaltningsretten ved opkrævning af gebyrer, ikke et helt urimeligt synspunkt.

  1. Nem havregrød med Quooker - YouTube
  2. Sang fra Den Kroniske Uskyld???? | Debat | SOL.dk
  3. Hvem Byggede Det Hvide Hus? | 2020
  4. Pizza med søde kartoffel og mascarpone - Maria Vestergaard
  5. Fætter br aalborg løven college

Fætter br aalborg løven

Østre Landsret er for Østdanmark appelinstans for byretterne. Ved Østdanmark forstås Fyn, Sjælland og Bornholm med omkringliggende øer. Herudover fungerer Østre Landsret som appelindstans for Retten på Færøerne og fungerede som appelinstans for Grønlands Landsret indtil Højesteret overtog denne funktion den 1. januar 2010. Afgørelser fra Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling appelleres til Østre Landsret. Afgørelser fra Sø- og Handelsrettens retsafdeling kan appelleres til Østre Landsret hvis sagen, såfremt den havde været anlagt ved byretten i stedet, skulle have været behandlet ved en byret inden for landsretskredsen og såfremt den ikke er direkte anket til, og admitteret i, Højesteret. Undersøgelseskommissioners beslutninger kan kæres til Østre Landsret. Byretterne kan i konkrete civile sager efter parternes anmodning henvise en sag til landsretterne, såfremt sagen er af principiel karakter. Østre Landsret Landsret Østre Landsrets østvendte facade ud til Bredgade Land Danmark Hovedtingsted København Afdelinger • Odense • Nykøbing Falster • København • Rønne Etableret 1919 Appellerede til Højesteret Byretter 13 stk. Hjemmeside: Østre Landsret har adresse i Bredgade 59 i København.

Corona - Sagsafvikling i retten Her finder du vigtig information til alle brugere ved Danmarks Domstole ved genåbning af retterne. Læs om genåbning af landsretten Nyheder Fra denne siden kan du få adgang til nyheder, pressemeddelelser og domsresuméer fra Østre Landsret. Gå til nyheder og domsresuméer Retslister Her finder du de aktuelle retslister for Østre Landsrets afdelinger. Praktiske forhold Hvis du skal møde i Østre Landsret, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold, såsom parkering, bankoplysninger, wi-fi og lignende. Læs om praktiske forhold Til dig der skal møde i retten Her kan du finde nyttige oplysninger, hvis du er vidne, nævning, domsmand, presse eller besøgende i Østre Landsret. Læs om at møde i retten Til dig, der er advokat Her kan du læse om de særlige regler, der gælder for advokater i landsretten, såsom møderet, proceduretilladelser og prøvesager. Læs om advokater i landsretten

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt et affaldsgebyr, der var pålagt en virksomhed, var lovligt. Virksomheden, der drev en digital database, blev pålagt et administrationsgebyr fra perioden 1. januar til 31. december 2015 på i alt 937, 50 kr. Østre Landsret fandt, at administrationsgebyret ikke havde hjemmel i dagældende miljøbeskyttelseslov, og dermed var ulovligt opkrævet. Kommunen meddelte afslag på virksomhedens ansøgning om fritagelse for gebyråret 2015. Herefter indbragte virksomheden sagen for domstolene, hvor byretten, i første instans, dømte virksomheden til at betale gebyret. Dommen blev med procesbevillingsnævnets tilladelse anket. Til støtte for virksomhedens påstand om, at affaldsgebyret var ulovligt opkrævet, havde virksomheden for landsretten gjort gældende, at gebyret var en ulovlig skat, samt at miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 4, ikke hjemlede opkrævningen af gebyret. Hertil blev gjort gældende, at det ved en lovændring af miljøbeskyttelsesloven, der trådte i kraft den 1. januar 2019, var konstateret, at administrationsgebyret for erhvervsaffald ikke følger af miljøbeskyttelsesloven.

Østre Landsret underkender generelle administrationsgebyrer på affaldsområdet — Jurainfo.dk

Heroverfor havde kommunen gjort gældende, at der var en lovbestemt pligt til at opkræve gebyret, samt at virksomheden fra den nævnte lovændrings ikrafttrædelse ikke længere ville blive opkrævet gebyret. Landsrettens resultat og begrundelse Landsretten lagde ud med at anføre, at det generelle administrationsgebyr var opkrævet med hjemmel i affaldsbekendtgørelsens § 56, stk. 1, da det ikke kunne henføres til de enkelte affaldsordninger i § 56, stk. 2-4 eller § 57. Herefter slog landsretten fast, at affaldsbekendtgørelsens § 56, stk. 1, er udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 4. Ifølge Landsretten indeholder miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 4, en bemyndigelse til at fastlægge og opkræve de gebyrer, der fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 1 og 3. Afgørende for sagen var således, om det generelle affaldsgebyr i affaldsbekendtgørelsens § 56, stk. 1, kunne anses for at være indeholdt i de gebyrer som miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 1 og 3, indeholder, da § 48, stk. 4, kun giver bemyndigelse til at fastlægge og opkræve gebyrer for sådanne affaldsordninger.

På den anden side forekommer landsrettens udlægning at være en indskrænkende fortolkning af miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 4, som i den strengeste forståelse fjerner grundlaget for et generelt gebyr. Denne forståelse må dog nok afvises, når landsretten selv åbner en dør for opkrævning af et generelt administrationsgebyr, hvis en affaldsproducent blot deltager i en enkelt ordning, og forarbejderne til miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 4, trods alt fastslår, at administrationsgebyrer skal dække "planlægning og information, herunder regulativudarbejdelse". Samme sted fremgår, at administration mv. af den enkelte ordning forventes dækket af den pågældende ordnings specifikke gebyr. Dermed synes landsrettens ræsonnement – lidt i strid med lovens forarbejder – at være, at den generelle affaldsplanlægning, regulativudarbejdelse mv. skal dækkes af dem, som deltager i ordninger, selvom dette arbejde tager afsæt i samtlige kommunens virksomheder og husholdninger. I realiteten er dommen også udtryk for en underkendelse af de fritagelsesbestemmelser, der indtil årsskiftet havde til formål at undtage affaldsproducenter fra gebyr, når deres affaldsproduktion var ikke-eksisterende eller ubetydelig.

Østre Landsret - Wikipedia, den frie encyklopædi

Hertil bemærkede Landsretten, at miljøbeskyttelsesloven § 48, stk. 1 og 3, omhandler fastsættelsen af særskilte gebyrer for hver affaldsordning. Ved forståelsen af begrebet affaldsordning henviste Landsretten til forarbejderne til miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 3, hvor det fremgår, at: "Ved affaldsordninger forstås de ordninger, som kommunalbestyrelsen fastsætter vedrørende affald, uanset om disse er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 45, stk. 2, eller anden lovgivning (…)" Landsretten anførte, at miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 3, dermed kun hjemler gebyrer for affaldsordninger, der er beskrevet i miljøbeskyttelseslovens § 45, stk. 2, eller anden lovgivning. Herefter konstaterede Landsretten, at administrationsgebyret i affaldsbekendtgørelsens § 56, stk. 1, ikke kunne anses for at være en affaldsordning indeholdt i miljøbeskyttelsesloven § 48, stk. 3. Opkrævningen var efter landsrettens opfattelse af denne grund uhjemlet og dermed ulovlig. Denne vurdering var ifølge landsretten i overensstemmelse med den fortolkning, som Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget havde givet udtryk for i betænkningen til den vedtagne lovændring, hvor man ikke anså generelle administrationsgebyrer for omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 3.

Rettens lokaler ligger i Bredgade 59 og 42 samt i Fredericiagade 26. Ved domsmandssager og ved nævningeting anvender Østre Landsret også lokaler i retsbygningerne i Odense, Nykøbing Falster og Rønne. Cirka tre gange årligt besøger Østre Landsret Færøerne for at behandle færøske ankesager. Retten beklædes pr. 1. november 2007 af præsidenten og 64 øvrige landsdommere. Historie Rediger Domstolen blev oprettet i 1919 samtidig med Vestre Landsret som afløser for Den kongelige Landsoverret samt Hof- og Stadsret. Ved oprettelsen blev Østre Landsret placeret i den nuværende hovedbygning i Bredgade. Bygning Rediger Bygningen i Bredgade blev opført som operahus, men fungerede kun som sådant 1702 - 1708. I 1720 - 1884 var bygningerne kaserne og søakademi. Bygningen blev restaureret i 1768 af arkitekt C. F. Harsdorff. I 1884 brændte Christiansborg, og Rigsdagen flyttede ind i lokalerne i Bredgade. I 1918 flyttede Rigsdagen ud igen, og bygningen blev nødlazaret under Den spanske syge. Fra 1919 har Østre Landsret benyttet bygningen.