Helly hansen regntøj dame college

Sh Sats Dansk Industri

Saturday, 03-Oct-20 23:34:06 UTC
 1. Sh sats dansk industri 1
 2. Sh sats dansk industri e
 3. Sh sats dansk industriels
 4. Sh sats dansk industri plus

På normallønsområdet er det almindelige udgangspunkt, at der kan foretages modregning i personlige tillæg og andre ikke-overenskomstmæssige tillæg for stigningen i normaltimelønnen og stigningerne i overenskomstens tillægsbetalinger. Det er imidlertid ikke altid helt enkelt at afgøre, om et tillæg har karakter af at være overenskomstmæssigt eller ej. Det vil som oftest bero på en konkret vurdering. DI skal derfor anbefale, at virksomheder, der måtte ønske at gøre brug af muligheden, forinden tager kontakt til DI. Opmærksomheden henledes endelig på, at muligheden for modregning ikke er til stede, hvis virksomhederne ved lokalaftale, ved individuel aftale eller ved ensidig tilkendegivelse fra arbejdsgiverens side eller på anden måde helt eller delvist har afskåret sig herfra. Som altovervejende hovedregel vil sådanne aftaler kunne bringes til ophør med et passende varsel. § 6. Særlig opsparing Pr. marts 2020 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 1, 0 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 5, 0 pct. af den ferieberettigende løn på med medarbejderens konto for særlig opsparing.

Sh sats dansk industri 1

Smelteovnsfyrbødere får et tillæg pr. støbedag på 14, 05 kr. udover den for vedkommende smelteovnsfyrbøder gældende timeløn, medmindre tillægget dækkes gennem en akkord, hvorunder pasningen af ovnen er indeholdt. § 5 Snedkere, tømrere, møllebyggere og træindustriarbejdere Særlige timelønsbestemmelser 1. Hvor virksomheden forlanger, at snedkere, tømrere og møllebyggere holder sig selv med almindeligt værktøj, betales værktøjspenge pr. time: 2, 00 kr. § 6 Skibstømrere 1. For bolværks- og vandbygningsarbejde betales et tillæg pr. time på: 5, 40 kr. Herfra undtages dog arbejde på værfternes egne bolværker og ved tildannelse af materialer, der foregår på værfternes egen grund, medmindre det foregår i eller ud over vandet. 2. Hvor virksomheden forlanger, at skibstømrere og bådebyggere holder sig selv med værktøj, betales værktøjspenge 2, 00kr. pr. time. Bilag 1 Protokollat, Retningslinjer for arbejde på mobile og stationære platforme 3. Lønforhold b. Som tillæg hertil ydes et særligt offshoretillæg på 39, 80 kr. time, som skal dække alle overenskomstmæssige tillæg samt alle specielle forhold, der følger af offshore-arbejdet.

00 til kl. 22. 00: 27, 30 kr. Tillæg 2: Fra kl. 06. 00: 44, 45 kr. Tillæg 3: Påbegyndes den forskudte arbejdstid kl. 24. 00 eller derefter, betales indtil kl. 00 følgende tillæg: 52, 50 kr. § 15 Skifteholdsarbejde Stk. 6 Tillægsbetaling for skifteholdsarbejde Tillæg 1: 42, 15 kr. Tillæg 2: 90, 25 kr. Tillæg 3: 90, 60 kr. Tillæg 4: 28, 40 kr. Tillæg 5: 226, 00 kr. Regulering af satser vedrørende udearbejde (IO) § 19 Udearbejde Stk. 2 Betaling for udearbejde 2. For udearbejde betales pr. marts 2020 derudover pr. præsteret arbejdstime et tillæg på 5, 40 kr. § 39 Ophævelse af arbejdsforhold under akkord Stk. 4 Medarbejderen forlader akkorden 1. Når en medarbejder, der står i enkeltakkord, forlader værkstedet uden aftale med arbejdsgiveren, og uden at tvingende omstændigheder foranlediger det, fortabes eventuelt resterende løn og ret til overskud på samtlige påbegyndte akkorder. Dog udbetales den pågældende pr. præsteret arbejdstime i akkord: 1. marts 2019 kr. 39, 15. Regulering af satser vedrørende specialdel med bilag (IO) samt organisationsaftale om oplevelsesindustrien § 4 Støberier Stk. 2 Særlige timelønsbestemmelser for ikke faglærte medarbejdere 1.

Sh sats dansk industri e

Sh sats dansk industriels

Femte klokketime og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse: 123, 10 kr. Overarbejde forud for normal arbejdstid, således at der arbejdes ind i den normale arbejdstid, såvel ved dagarbejde som ved forskudte hold, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet kl. 6 til kl. 18: 41, 20 kr.

2. Hvor virksomheden forlanger, at skibstømrere og bådebyggere holder sig selv med værktøj, betales værktøjspenge 1, 95 kr. pr. time. Bilag 1 Protokollat, Retningslinjer for arbejde på mobile og stationære platforme 3. Lønforhold b. Som tillæg hertil ydes et særligt offshoretillæg på 39, 15 kr. time, som skal dække alle overenskomstmæssige tillæg samt alle specielle forhold, der følger af offshore-arbejdet. f. For arbejde på den 24. december udgør tillægget: 1114, 95 kr. g. For arbejde på øvrige søgnehelligdage udbetales et tillæg på 505, 60 kr. Organisationsaftale for Oplevelsesindustrien mellem CO-Industri og DIO I §4 Arbejdstid 4. 3 Ved enhedsdrift betales et tillæg for alle medarbejdere grundet de særlige arbejdstidsforhold jf. pkt. 4. 2 på: 13, 50 kr. §5 Ferie, feriefridage og søgnehelligdage 5. 2 Hvis der grundet virksomhedens beslutning ikke kan gives 2 sammenhængende ferieuger i ferieperioden, ydes der en kompensation på: 895 kr. 5. 3 For tilkalde-/sæsonansatte med timeløn efter IO gælder følgende: Medarbejdere omfattes af Fritvalgs Lønkonto i IO med en betalingssats på: 8, 0 pct.

Sh sats dansk industri plus

 • Grand Vitara Købes | Aarhus V - GulogGratis.dk
 • Sh sats dansk industri tv
 • HVEM VAR MIT FØRSTE KYS? (BROR VS SØSTER) - YouTube
 • Kvinde vm håndbold
 • Sh sats dansk industri 2018
 • Ta mig med til joannas
 • Marielundvej 17, 2730 Herlev - Adresse og telefonnummer, mobilnummer, kort og rutebeskrivelse - www.118.dk
 • Kildemoes cykler
 • Sh sats dansk industries

Tredje og fjerde klokketime efter normal arbejdstid: 64, 75 kr. Femte klokketime og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse: 121, 15 kr. Overarbejde forud for normal arbejdstid, således at der arbejdes ind i den normale arbejdstid, såvel ved dagarbejde som ved forskudte hold, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet kl. 6 til kl. 18: 40, 55 kr.